Cech malých nakladatelů žádá ministra Lubomíra Zaorálka, aby vyhlásil speciální dotační program, jehož prostřednictvím by ministerstvo kultury jednotlivým žadatelům poskytlo finanční podporu, odvozenou od prokazatelné ztráty, která nakladatelstvím vznikla v době krize, použitelnou na provozní náklady. Otevřený dopis cechu zveřejňujeme v plném znění.

Vážený pane ministře,

vedeni stavovskou sounáležitostí a snahou zachránit specifickou oblast české kultury, jsme se rozhodli ustavit Cech malých nakladatelů, jehož prostřednictvím se obracíme s žádostí o pomoc na Vládu České republiky, respektive Ministerstvo kultury ČR, do jehož gesce podpora vydávání literatury patří.

Jsme znepokojeni současnou situací na knižním trhu, kde vlivem přijatých vládních opatření přestala fungovat základní ekonomická pravidla. Zcela se zastavil přirozený tok financí mezi jednotlivými subjekty v oboru a většina nakladatelství se tak ocitla zcela bez prostředků. Malá nakladatelství pak přímo na samé existenční hranici.

Nejen, že nemáme z čeho platit nájmy, energie, služby, případně mzdy a odvody svých zaměstnanců a spolupracovníků. Bez peněz nemůžeme pokračovat ani v přípravě knih a platit další profese, které jsou s naším podnikáním svázány, například redaktory, korektory, grafiky, ilustrátory, překladatele nebo tiskárny, čímž se okruh osob v případné ekonomické nouzi jen rozšiřuje.

Žádáme proto Ministerstvo kultury ČR, aby neodkladně a v původně schválené výši vyplatilo nakladatelstvím granty na podporu vydávání knih v roce 2020 a aby vyhlásilo speciální dotační program, jehož prostřednictvím by jednotlivým žadatelům poskytlo finanční podporu, odvozenou od prokazatelné ztráty, která nakladatelstvím vznikla v době krize, použitelnou na provozní náklady.

Vítáme usnesení vlády, jež se týkají dočasného odpuštění plateb záloh na sociálním a zdravotním pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné, finanční pomoci pro zaměstnavatele nebo případných státních garancí za úvěry. Ani jedno z těchto opatření nám však nepomůže natolik, abychom mohli navázat na svou činnost před krizovými opatřeními a nemuseli se obávat, že přes veškeré úsilí budeme muset naše nakladatelství zavřít.

Nakladatelství sdružená v Cechu malých nakladatelů navazují na dobrou tradici svých prvorepublikových předchůdců. Právě knihy vydávané například Josefem Florianem ve Staré říši, v Pojerově Atlantisu, ve Svatém kopečku Václava Petra nebo u Kamilly Neumannové v Knihovně dobrých autorů, patří mezi literární klenoty, které na rozdíl od tehdejší takzvané komerční literatury dodnes oslovují čtenáře svým obsahem i grafickou úpravou a dlouhodobě obohacují českou knižní kulturu. I naše malá nakladatelství se snaží obohacovat české literární prostředí sbírkami poezie, esejemi, výtvarnými, historickými, teologickými nebo filosofickými publikacemi. Snažíme se také zaplňovat bílá místa a seznamovat českého čtenáře s pozoruhodnými zahraničními autory a jejich texty.

Nechrlíme kvanta titulů jen kvůli krátkodobému zisku a naše nakladatelství prvořadě nevnímáme jako firmy na vydělávání peněz. Jde nám o rozšíření spektra osobitých kulturních projevů a zprostředkování zajímavých názorů a myšlenek. Tyto snahy nezůstávají bez povšimnutí a naše nakladatelství získávají slova chvály a mnohá prestižní ocenění.

Své knihy můžeme vydávat díky nejrůznějším donátorům, přičemž k nejvýznamnějším patří právě Ministerstvo kultury ČR. Naléhavě se proto právě na něj, a na osobně Vás pane ministře, obracíme s voláním o pomoc. Nenechte nás padnou!

S pozdravem,

Jiří Fiedor, Pulchra

Iva Pecháčková, Meander

Daniel Podhrázký, Dauphin

Vít Houška, Volvox Globator

Petr Novotný, Petrkov

Jakub Hlaváček, Malvern

Lubor Maťa, Maťa

Jiří Mcháček, Protimluv

Viktor Stoilov, Torst

Aram Herrmann, Herrmann & synové

Lumír Kolíbal, Dharmagaia

Bohdan Chlíbec, Aula

Pavel Jungmann, Archa

Petr Schwarz, Kalich

Jan Šavrda, Dybbuk

Pavel Mervart, Mervart


Share on Myspace