Ministerstvo kultury tvrdí, že nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve své kontrole peněz rozdělovaných na kulturu pomíjí skutečnost, že "kulturní a umělecké obory jsou v systému státní správy velmi specifickou oblastí".

"Pokud se má podpora cílit efektivně, k potřebám každého oboru, je třeba nadefinovat podrobně specifika tohoto oboru, což bude do jisté míry vždy znamenat roztříštěnost požadavků na jednotlivé dotační okruhy a obtížnost při stanovení společných cílů," píše se v tiskové zprávě ministerstva kultury reagující na kontrolní závěry týkající se dotací na kulturu (více o kontrole ZDE).

Ministerstvo upozorňuje, že již začátkem roku 2015 zahájilo "systémové změny a změny vedoucí k vyšší transparentnosti", a to v reakci na předchozí kontrolu v roce 2014: "Konkrétně rozhodnutím o vzniku jednotného informačního systému a postupnou kompletní úpravou kritérií pro hodnocení žádostí o dotaci, v jejichž případě nyní neshledal NKÚ žádná pochybení. Byla parametrizována kritéria nová, navzájem souměřitelná, porovnatelná, zavedla se bodová a slovní hodnocení projektů." Pracovní skupina má do konce letošního roku navrhnout systém měřitelných, konkrétních cílů, kterých chce ministerstvo kultury dosáhnout podporou kulturních aktivit.

Informace o dotacích jsou podle ministerstva pro žadatele nově na internetových stránkách logicky strukturované, jednoznačné a srozumitelné. "Na některých odborech probíhá pravidelná závěrečná evaluace dotačních výběrových řízení a taktéž byla jednotlivá dotační výběrová řízení provázána s cíli aktuální státní kulturní politiky," píše ministerstvo v tiskové zprávě s tím, že v blízké době bude celý tento systém převeden do elektronizované podoby.

 

"Od 12 dubna 2019 také platí příkaz ministra sjednotil a podrobně upravil systém dotací napříč jednotlivými sekcemi ministerstva kultury, zejména:

  • Základní oblasti podpory, jejichž financování je zajišťováno dotacemi z rozpočtové kapitoly 334 – Ministerstvo kultury
  • Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace; náležitosti žádostí o poskytnutí dotace a řízení o ní
  • Proces hodnocení žádostí
  • Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho změny; jeho náležitosti
  • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti
  • Použití dotace; vyplacení dotace příjemci; hodnocení poskytnutých dotací
  • Stanovení podmínek finančního vypořádání a vyúčtování dotace včetně kontroly použití
  • Založil povinnost součinnosti s novým oddělením dotací, upravuje řízení o odnětí dotace, postup při neoprávněném použití peněžních prostředků nebo náležitosti spisu o řízení
  • Zavedl jednotný formulář, který bude s účinností od letošního příjmu žádostí o dotaci na rok 2020 v elektronické a uživatelsky přívětivé podobě

Přijetí tohoto předpisu ve velké míře eliminovalo roztříštěnost, složitost, administrativní zátěž a neefektivitu dotačních výběrových řízení administrovaných ministerstvem kultury," dodává tisková zpráva.


Share on Myspace