Gualdo Priorato: Historie života Albrechta z Valdštejna vévody frýdlantského


Valdštejn přebalČtenářské vydání dosud knižně nepublikovaného životopisu slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna od neméně slavného italského barokního historika Gualda Priorata. Doplněno předmluvou Alessandra Catalana, ukázkami původního vydání a řadou dobových ilustrací.

 

 

Přeložila Eva Klímová. Vydává nakladatelství Dauphin.

 

Ukázka z knihy:

A tak Valdštejn přišel, viděl, navštívil mnohá města a kraje. Poznal také nová místa, hranice a jejich pevnosti, nadšeně obdivoval umění, tvořivost ducha a odlišné zvyklosti a s velkým zalíbením sledoval, jak úspěšně vládnou mnozí panovníci a mocnáři. Zdálo se mu, že místem, které nejvíce zasluhuje chvály a které je zahradou Evropy, kde se lze radovat z krásných měst a laskavých místních lidí, je Itálie.

Je to Itálie, tak otevřená naturelu ducha cizinců, tak pohotová pronikat se svou dovedností do jejich mysli a tak úspěšná v šíření své vzdělanosti mezi nimi, že se zdá, že právě Itálie u národů za Alpami zaujímá vážené místo. A jakmile se poitalštil, nic mu nebránilo v tom, aby se u dvora, v prostředí plném pochlebníků, naučil přetvářce. Osvojil si zdvořilosti neapolských šlechticů, až k dokonalosti přivedl obezřetnost v jednání, která je vlastní Janovanům, podle způsobu hospodaření Florenťanů se také on na učil hospodařit, jeho řeč zjemněla toskánskou výslovností a s lombardským smyslem pro čest a upřímnost odháněl klam a po vzoru opatrných Benátčanů pak nechával v sobě uzrát radu.

A když si z každého z italských krajů vybral to nejvýhodnější, vytvořil si sumář užitečných zásad, udělal si přehled o skutečné politice, uměl najít jádro uváženého úsudku a podstatu toho nejlepšího, přijal vznešené životní způsoby. Ti, kteří se v mládí (ve věku nakloněném zábavám) sami připravili o schopnost poznat, jaký je světa běh, nejsou dost obezřetní. A tak když zestárnou a je jim tolik zapotřebí odpočinku, o který bývají snadno připraveni, a nevědouce, kde číhá nebezpečí, snadno klopýtnou. Buď proto, že je trápí nemírná žádostivost, nebo proto, že se domnívají, že málo zažili, anebo kvůli předsudkům, které, znajíce jen domácí zkušenosti, způsobí neznalost světa.

Padovu (evropské Atény) si Valdštejn vybral jako místo, kde měl ukončit své učení. Literární studia, která jinde označoval za nepříjemná a nudná, teď se mu ve městě plném vědců jevila jako přitažlivá a žádoucí. Cožpak je na tom něco divného, je-li nablízku tolik vážených literátů?

Moudrost se zdá až příliš krásná na to, aby mohla vzbudit lásku v zatvrzelém srdci. A jakkoliv zanedbaný, jakkoliv nenápadný, jakkoliv starý učenec vypadá, záměrně nedbá na oblékání, staví na odiv své nejlepší stránky a v šedi popela rozdmýchává jiskry, aby zažehl světlo slávy.

Bělost jeho šedin je jako vápno, které je pojivem rozvrácené politiky. V takovém prostředí se Valdštejn stal univerzitním studentem. A jsem přesvědčen, že časem by díky němu (duchu tak skvělému) věhlas univerzity už tak učené určitě brzy ještě vzrostl, kdyby se nebyl tolik družil se svobodou (obvyklou u ostatních studentů) a kdyby se byl ukáznil alespoň tak, jak by se bylo patřilo na člověka s jasnou vidinou věcí budoucích (jakým Valdštejn byl). Avšak chuť vzdělávat se přicházela jen stěží, a sotva Valdštejn začal, zase skončil. Věnoval veškeré své úsilí tomu, aby se mohl při bezstarostném životě věnovat jen svým zálibám a aby se nutnosti studia vyhnul.

Nepřijímá pravidla ani zásady ten, kdo se nerad podřizuje. Takový člověk nechce nic jiného, než uspokojovat vlastní tužby. Snažit se žít podle představ druhých je utrpení. Krásné zlaté století, kdy nevinnost byla přirozeností a kdy si nikdo nevšímal chování svého bližního. Někomu se totiž nezamlouvá, když se šlechtic musí vzdát nevinných radostí. Svoboda je vzácný poklad, a neužije si jí nikdy ten, kdo dbá kritiky druhých. Pochytil však něco málo z matematiky a z astrologie. Bude tak mít dostatek možností věnovat se svým zálibám, když se naučí, jak výpočty a měřeními získávat plány pevností a jak vlastní zvídavostí pronikat až do nitra planet. Pomocí astrolábu a kompasu teď umí načrtnout, jak se bude vyvíjet jeho budoucnost. S každým otočením přístroje a s každou pozorovanou změnou v postavení uvěří, že hvězdy jsou mu příznivě nakloněny a že ho životní cesty přivedou ke štěstí.

Jak je snadné obelstít sám sebe. Otáčí glóbem, a přitom jako by otáčel kolem Štěstěny. A jak jsou pevné zemské póly, tak pevně věří svým představám. Už sám sobě astronomickým výpočtem předpovídá horoskop plný příznivých událostí. Už už svírá žezlo a sadí si na hlavu korunu. Už poměřuje vzdálenost místní vzdáleností časovou. Už staví šiky a rozděluje eskadry, už překonává bašty a hradby. Už zaujímá postavení, kráčí ve skrytu pod hradbami a už se jako záludný had k opevnění plíží příkopem: Už padají hradby, hroutí se věže, k zemi se řítí cimbuří a zbytky obléhaných jsou zneškodněny. Dobyté území už dává v plen, dál vítězí, chová se jako pán. Cožpak nepřemýšlí a neuvažuje ten, kdo myslí, že nebe má v hrsti, a věří, že vytvoření celosvětové říše je na dosah?

S takovými dalekosáhlými a odvážnými představami se vrátil do vlasti. Tam se do něho zamilovala jedna česká dáma z rodu pánů z Víckova, už sice ne mladá, ale bohatá. A ačkoliv ji byli už dříve zaslíbili jinému, daleko vyššího postavení, věděl Valdštejn, jak na to, aby mu ji dali za ženu. Děti s ní však neměl, zato na něho začala žárlit, a byla by ho až na smrt svými čáry přivedla, kdyby smrt její nebyla zrušila jejich kouzlo.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB