Čínský pohled za horizont doby budova zasedání sjezdu čínských komunistů foto youtubeV Pekinu 18. října zahájil jednání XIX. sjezd komunistické strany Číny za účasti 2 280 delegátů. V předsednictvu sjezdu zasedli nejen současní vedoucí činitelé strany a vlády, ale i bývalí nejvyšší straničtí a vládní funkcionáři jako symbol dědění moci. Na sjezdu přednesl tři a půl hodinovou zprávu generální tajemník strany Si Ťin-pching. Zhodnotil uplynulé pětileté období a nastínil perspektivy dalšího rozvoje země na další období. 

 

 

V přednesené zprávě předseda Si uvedl, že Čína našla cestu řešení problémů země díky vědecké teorii marxismu-leninismu jakožto ozvěny Říjnové revoluce. Čínský lid tak našel oporu k získání národní nezávislosti, svobody, rozkvětu a štěstí.

 

 

Nová etapa rozvoje socialismu s čínskou specifikou

Si Ťin-pching konstatoval, že socialismus s čínskou specifikou vstoupil do nové éry rozvoje. Strana nyní musí sjednotit všechny národnosti čínského lidu, dovršit výstavbu společnosti středního blahobytu a dosáhnout velkého vítězství vstupem socialismu s čínskou specifikou do nové éry rozvoje. Předseda Si poukázal na to, že Čína i nadále disponuje důležitou strategickou možností dalšího rozvoje. Přitom však naráží na závažné výzvy, a to jak uvnitř země, tak i za jejími hranicemi. Nehledě na tyto potíže Čína bude i nadále pokračovat v uskutečňování reforem a otevřenosti.

 

Si Ťin-pching poukázal na to, že země již nadále nemůže zajišťovat další rozvoj rekordními tempy. Země přešla „od vysokých temp růstu k vysoce kvalitativnímu rozvoji“. To ovšem neznamená, že se Čína zřekne tradičních opatření ekonomického rozvoje. Naopak. Bude pokračovat zvláště v intenzifikaci výstavby infrastruktury – v rozvoji železničních a automobilových, vodních a leteckých tras, potrubní dopravy, elektrické sítě a logistiky. Pro tyto účely se budou vydělovat stamiliardové investiční částky.

 

V zájmu zajištění kvalitativního rozvoje bude se nadále pokračovat v likvidaci nadbytečných výrobních kapacit, zejména ztrátových. Nezbytné bude i nadále snižovat mimořádně vysokou zadluženost.

 

 

Kurz na oslabení státní kontroly

Předseda Si potvrdil, že vláda bude i nadále pokračovat v kurzu na oslabování státní kontroly ekonomického rozvoje. Ve zprávě se uvádí, že „iniciativa ekonomického rozvoje přejde do rukou lidu“. Je ovšem jasné, že tato opatření využije především stávající soukromý velkokapitál. Nicméně je nutno vidět, že budou vytvářeny příznivé podmínky pro ty, kdož se rozhodnou začít podnikat od nuly. Jim budou poskytovány finanční prostředky za zvlášť výhodných podmínek. V důsledku toho se podaří najednou řešit dva problémy – jednak zvýšit tvorbu pracovních příležitostí, a tudíž i snižovat nezaměstnanost, jednak přispívat k růstu vnitřního trhu jakožto důležitého komponentu vnitřního ekonomického růstu v době, kdy proexportní faktory ztrácejí pomalu na síle. Jak řekl Si Ťin-pching, strana a vláda budou „probouzet a pečovat o podnikatelský duch, podporovat větší počet sociálních subjektů k iniciaci inovační a podnikatelské činnosti. Za tím účelem bude značně zjednodušen investiční režim. Bude vytvořen „černý seznam“ projektů, za jehož rámcem bude možné investovat do čehokoliv bez dříve praktikovaného předběžného povolení s pouhou povinností informovat příslušné orgány o plánované investiční činnosti. Tento režim byl vyzkoušen v jedenácti zónách svobodného obchodu ČLR a po získaných zkušenostech bude uplatňován po celé zemi. 

 

 

Nový prostor pro hospodářskou spolupráci

Je nesporné, že se tím otevírá i nový prostor pro hospodářskou spolupráci s ČLR. V přednesené zprávě se potvrzuje politická vůle rozvíjet ekonomickou spolupráci se zahraničními partnery a garantují se práva zahraničního kapitálu jako u sebe doma. Ve zprávě se zdůrazňuje: „Otevřené dveře Číny se nezavřou, budou se otevírat stále šířeji.“ Není sporu o tom, že podnikatelské kruhy Západu toho budou chtít plně využít a dostane se jim v tom podpory nejvyšších politických kruhů. Pokud ovšem do toho nezasáhne americký Kongres uvalující sankce napravo nalevo. 

 

Čína bude i nadále realizovat důležitou iniciativu rozsáhlé povahy „Jeden pás – jedna cesta“. Čína usiluje o to, stát se plnohodnotnou obchodní mocností. To znamená rozšiřovat možnosti pro přístup na trh a otevřenost vůči vnějšímu světu, garantovat zákonná práva a zájmy zahraničních investorů a zajistit stejný vztah k zaregistrovaným podnikům na území Číny.

 

Obrana a bezpečnost.

S ohledem na mezinárodní situaci Čína bude v následných desetiletích aktivně modernizovat Lidově-osvobozeneckou armádu tak, aby se do roku 2035 stala moderní obranyschopnou armádou a na přelomu století, aby disponovala nejmodernějšími vojsky na světě. Si Ťin- pching současně podtrhl, že Čína bude i nadále usilovat o podporu globálního míru a stability.

 

 

Tchaj-wan

Peking bude i nadále praktikovat politiku „jedné Číny“ a nepřipustí vyhlášení nezávislosti Tchaj-wanu. „Čína bude usilovat o uspořádání všech politických změn na ostrově, všemi silami bude čelit tak zvané nezávislosti Tchaj-wanu a zadržovat separatistické síly“.

 

Současně bylo zdůrazněno, že Peking je zainteresován v dodržování mírového stavu v Tchajwanském průlivu a k němu přiléhajícím regionům.

 

 

Čína se musí stát lídrem v oblasti vědy a kosmonautiky.

Pro Čínu je to prioritní záležitost, kde se klade za cíl dosáhnout nejvyšších světových met co do kvality vyráběných produktů, dopravních komunikací, číselných technologií. Jde o to, učinit ze země vedoucí mocnost v oblasti vědy a techniky, zvýšit úsilí v oblasti základního výzkumu. 

 

 

Čína provede totální kontrolu za internetovým prostorem

Politické vedení země je si zřejmě vědomo toho, jaké mocné síly je možné uvést do pohybu s využitím číselných technologií, jak to prokázal zničující chaos pod příkrovem různobarevných jar. Vyvolání občanské války v tak obrovské zemi, jako je Čína, by otřáslo světem, mohlo by následně uvést do chaosu celou jihovýchodní a případně i jižní Asii. V Číně proto budou přijata opatření, která, jak řekl předseda Si, „zajistí čistotu a světlo globální sítě“. Zvláštní pozornost přitom bude věnována aspektu vymezení sfér odpovědnosti kompetentních orgánů za uvedení v internetu té či oné informace. „Je nutné pozorně sledovat vznik problémů, týkajících se výkladu a dodržování politických zásad, ideologických stanovisek, vědeckotechnických názorů, vyvinout všemožné úsilí k zamezení toho, aby se v internetu objevily chybné zprávy“.

 

Principy rozvoje socialismu s čínskou specifikou v příští pětiletce

- Za prvé bude nutno zabezpečit vedoucí úlohu strany ve všech směrech činnosti;

- Za druhé veškerá úsilí musí být realizována ve prospěch lidu;

- Bude sílit vše zahrnující proces realizace reforem;

- Schválená nová teorie rozvoje se musí stát základem a klíčovým faktorem pro řešení všech problémů, které doléhají na Čínu;

- Upevnění postavení lidových mas jako hospodáře země;

- Důsledné uplatňování zákonodárných základů a principů právního státu;

- Neměnný důraz na uvádění klíčových vymožeností socialismu do života;

- Zlepšování blahobytu a životní úrovně lidu;

- Ochrana životního prostředí;

- Zajištění národní bezpečnosti, maximální posílení úlohy strany ve výstavbě armády;

- Závazné zachování v neměnném stavu koncepce „jedna země, dva systémy;

- Aktivizace globálních integračních procesů pro utváření lidstva spojeného jedním osudem;

- Zajištění tvrdých metod vnitrostranického řízení.

 

 

 

 Harmonogram rozvoje Číny do roku 2050

Na sjezdu byl vyhlášen generální plán rozvoje Číny do roku 2050, a to ve třech základních etapách.

Do roku 2020 Čína hodlá vybudovat společnost středního blahobytu s početnou střední třídou a úplnou likvidací chudoby.

Do roku 2035 Čína hodlá dosáhnout úrovně vedoucích světových zemí inovačního typu. Má být dovršena tvorba právního státu. Velice ambiciózním je úkol redukovat rozdíly v úrovni důchodů, a to i mezi městským a venkovským obyvatelstvem a úplně likvidovat chudobu. Do této doby má být dosaženo řešení tak závažného problému, jakým je ekologická krize.

Do roku 2050, se zřetelem na dosažení celkové národní mohutnosti a mezinárodního vlivu,  se Čína hodlá zařadit mezi země-světové lídry.

 

 

Co k tomu říci?

Jde o velice náročný plán rozvoje, jehož realizace povede ke změně geopolitické rovnováhy ve světě. Již nyní jsme svědky amerického úsilí o zdržování rozvoje tohoto hospodářského kolosu, jakým je Čína. Tento proces opírající se o vojenskou sílu, vytvářející bezpečnostní kordon kolem Číny, a to i politickou cestou na bázi spojeneckých smluv se zeměmi dalekého východu a snahou o omezení pronikání Číny hospodářskou cestou a s technickou pomocí do zemí afrického a jihoamerického kontinentu. Již dnes a dříve předtím se nacházejí ohlasy některých politologů, že tento vývoj může vyústit do válečného střetu. Věc je komplikována tím, že USA a Čína se vzájemně velice silně hospodářsky a finančně propojily. Čína má tu výhodu, že americká vojenská generalita má v hledáčku především Rusko, jakožto mocnost schopnou jadernými prostředky vymazat USA z mapy světa.

 

Je pravděpodobné, že se najdou analytici, kteří budou dokazovat, že daný plán je nereálný a nerealizovatelný. S ohledem na složitost a náročnost vytýčených úkolů může nepochybně dojít ke komplikacím při jejich realizaci. Podstatné a zásadní je však to, že čínské vedení dokázalo na základě vědeckého rozboru vypracovat cestovní plán rozvoje s pohledem za horizont současné a nejbližší doby. Výrazně se tak upevní postavení Číny jako světové velmoci.

 

Realizace tohoto plánu si vyžádá mimo jiné velice náročnou mobilizaci nejen lidských, ale i surovinových, zejména energetických zdrojů, kterými Čína disponuje v omezené míře a je závislá na jejich dovozu. Bude proto nesporně ještě ve větší míře usilovat o čerpání zdrojů ze zahraničí, což může narazit na určité přírodní, technické a mezinárodně politické limity. Není proto náhodou, že v rámci budování a modernizace ozbrojených sil bude v Číně věnována velká pozornost rozvoji námořní složky, jejímž úkolem kromě obranných povinností bude zajišťovat rovněž bezpečnou námořní dopravu zejména v takových choulostivých oblastech, jako je například Malacký průliv.

 

K realizaci plánu bude Čína potřebovat značné množství vědeckých kádrů. Ty vychovává nejen čínské školství. Jen v letech 2000–2011 studiem v zahraničí prošlo 1,9 milionů čínských studentů. Podle starších údajů se v roce 2000 v oblasti San Francisco a Silicon Valley vyskytovalo na půl milionu čínských studentů. V roce 2016 jich v USA studovalo téměř 330 tisíc a v Japonsku 80 000. Většina studentů si platí studia z vlastních prostředků. To má též za následek, že po studiu se do Číny vrací jen třetina z nich. Čínská vláda proto podniká kroky pro vytvoření příznivých podmínek pro jejich návrat do vlasti.

 

Pozoruhodné a velice závažné je to, že takovýto plán s pohledem do delší perspektivy není nyní v západním světě schopen předložit žádný současný světový politik. Příčin je několik. Především je třeba vidět, jak se lze dočíst i v západním tisku, že ve světě je zoufalý deficit nových idejí, což je dáno mimo jiné i tím, že kvalitativní úroveň současných politiků neodpovídá úrovni politických státníků typu prezidenta Roosevelta, Stalina, Churchilla, de Gaulla, Adenauera. Krizové situace je nutí zabývat se každodenními problémy, a pokud hledí do budoucna, tak jejich horizont budoucnosti zpravidla představují především termíny příštích voleb. A to za situace, kdy svět vstupuje do nové éry, podmíněné tvorbou nové technologické základny. Je zjevné, že dojde a již dochází ke změně poměru sil ve světě, v němž je dominantní postavení USA neudržitelné, a to i z hlediska jejich vnitřních poměrů, charakterizovaných rozhádaností americké elity. Svět bude nucen na to reagovat, zasednout k jednacímu stolu a dohodnout se na nových podmínkách soužití, odpovídajících současné době a jejímu dalšímu vývoji, jak se stalo i koncem II. světové války.

 

P.S.: Ke stanovisku pana Brotánka (viz komentář v minulém článku Kam se pohne Čína ?) 

Těžko souhlasit s jeho názorem, že reforma armády je téměř hotovou věcí. Odvolání 50 vysoce postavených generálů je důkazem toho, že byl nyní uvolněn prostor pro činnost mladší generace velitelských kádrů, před kterými bude sjezdem nastolen úkol budovat armádu pro úkoly budoucnosti. Není náhodou, že ve zprávě sjezdu se klade důraz na osvojení kosmu. To má i vojenský aspekt. Již jen z tohoto hlediska tvrdit, že reforma čínské armády je hotovou věcí, považuji za předčasné.

 

Nikdo nezpochybňuje, a z článku to nevyplývá, že Čína je velkou mocností, která významně ovlivňuje světový vývoj. Zásadní možnosti jí v tomto ohledu poskytuje funkce stálého člena Rady bezpečnosti OSN, dále pak nástroje, které uplatňuje jako člen Šanghajská organizace spolupráce a BRICS, z iniciativy které byla založena Nová rozvojová banka s celkovým kapitálem 100 mld. dolarů. Kromě toho Čína založila Asijskou banku pro investice do infrastruktury, jejímiž zakládajícími členy se stalo 57 států, z toho 20 evropských v čele s Británií, Německem a Francií. Do počátečního kapitálu Čína vložila 50 miliard dolarů a hraje v bance vedoucí roli. Pokud hovořím o regionální roli Číny, je to proto, že v uplynulých letech se soustřeďovala především na prosazení svého vlivu v Asijském prostoru. V zahraniční politice však vytvořila hustou síť dvoustranných dohod, má zastoupení v nespočetném množství mezinárodních organizací. Nelze opomenout ani vliv, který uplatňuje ve světě pomocí čínských migrantů v zahraničí.

 

Realizace rozhodnutí XIX. sjezdu bude výzvou pro celý svět, neboť, aniž se o tom ve sjezdové zprávě hovoří, lze to předběžně explicitně chápat jako přípravu k zaujetí pozice světové mocnosti číslo 1. Současně je nesporné, že USA se s tím nesmíří. Pokud jde o Rusko, to chápe vývoj tak, že spolu s Čínou ve vztahu k USA jeden druhému kryje záda. Současně se v Rusku ozývají hlasy konstatující, že Rusko si s Čínou vyměňují roli. Jestliže dříve Čína chápala Rusko jako staršího bratra, dnes je to Čína, z koho se stává starší bratr.

 

Souhlasím s tím, že místo pojmu lidová politická rada měl být použit termín státní rada.

 

                                                 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pondělí, 23 Říjen 2017 12:10 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB