Psychológia a ekonómia. K Nobelove ceně za ekonómiu


Thaler Richard foto prstc youtubeTeória behaviorálnych financií (behavioral – správanie) vysvetľuje vplyv psychológie na finančnú činnosť. Tento prístup vznikol ako čiastočná reakcia na niektoré problémy s tradičnou paradigmou vo financiách.

 

 

 

Nobelovu cenu za ekonómiu tohto roku získal Američan Richard Thaler. Podľa správy ČTK ju dostal v za výskum psychológie ľudského rozhodovania v ekonomike. Kráľovská švédska akadémia vied Richarda Thalera odmenila za to, že spojil ekonomické a psychologické analýzy ľudského správania na trhu.

 

Behaviorálne financie, ktorými sa R. Thaler zaoberá, sú moderným a progresívnym smerom finančnej teórie. Na rozdiel od tých tradičných predpokladá, že investori a ostatní účastníci finančných trhov sa nesprávajú vždy racionálne.

 

Mnoho finančných rozhodnutí ovplyvňuje to, ako ľudia interpretujú informácie. Ako R. Thaler povedal v rozhovore pre TREND, aj k ekonómii treba pristupovať s otázkou: „Naozaj si myslíte, že sa ľudia rozhodujú takto múdro?“

 

Cena švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela (po šv. Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne), omylom nazývaná Nobelova cena za ekonómiu sa odlišuje od ostatných cien udeľovaných pri ceremónii udeľovania Nobelových cien, pretože nie je súčasťou dedičstva  Alfreda Nobela. Zaviedla ju Švédska ríška banka (centrálna banka)  pri jej 300. výročí v roku  1969.

 

Tradičná paradigma teórie fianancií je založená na to, že indivíduá (alebo reprezentatívni agenti) sú úplne racionálni. Ako racionálnosť sa vnímajú dve kritériá. Po prvé, ak indivíduá získavajú novú informáciu, správajú sa racionálne, a inkorporujú ju do svojich predstáv. Po druhé, na základe svojich predstáv prijímajú normatívne správne rozhodnutia, teda vnútorne neprotichodné rozhodnutia, ktoré zodpovedajú subjektívne očakávanému úžitku.

 

Behaviorálna paradigma tvrdí, že finančné rozhodnutia sa dajú lepšie vysvetliť na základe modelov, v ktorých nie všetci účastníci sú úplne racionálni. Behaviorálna teória sa zrieka postulátov individuálnej racionálnosti. Indivíduá si nie celkom osvojujú novú informáciu a súlade s pravidlom Thomasa Bayesa a môžu prijímať normatívne nepoužiteľné rozhodnutia, ktoré porušujú teóriu očakávanej užitočnosti.

 

Teoréma Thomasa Bayesa je jedna zo základných teorém elementárnej teórie pravdepodobnosti, ktorá určuje pravdepodobnosť určitej udalosti, keď je na základe pozorovania dostupná len čiastočná informácia o udalostiach. Ináč povedané, podľa vzorca sa dá presnejšie vypočítať pravdepodobnosť, ak berieme do úvahy skôr dostupnú informáciu, ale aj údaje nových pozorovaní.

 

Okrem toho väčšina modelov vytvárania cien finančných aktív, je založená na teórii racionálnych očakávaní, vďaka ktorej majú indivíduá majú nielen individuálnu racionálnosť, ale aj správne predstavy.

 

Správne predstavy predpokladajú, že subjektívne pravdepodobnostné rozdelenie predpovedaných neznámych premenných je objektívne správne. To znamená, že indivíduá musia nielen inkorporovať novú informáciu, ale mať k dispozícii dosť údajov, aby sformulovali správne predstavy o pravdepodobnostných predpovedaných údajoch. Tým, že sa behaviorálne financie zriekajú postulátov individuálnej racionality, súčasne aj popierajú teóriu racionálnych očakávaní.

 

Behaviorálny prístup má veľmi dôležitý význam pre riadenie korporatívnych financií. Hlavným problémom korporatívnych financií je maximalizácia akciovej hodnoty firmy. Avšak z hľadiska behaviorálnych financií tomu prekážajú dve skupiny faktorov – vnútorné a vonkajšie. Vnútorné prekážky (behaviorálne náklady) to straty v hodnote firmy vyvolané chybami manažérov v dôsledku obmedzených poznatkových (kognitívnych) zdrojov, alebo pod vplyvom emócií. Druhá skupina prekážok má pôvod kvôli kognitívnym (poznatkovým) chybám investorov a finančných analytikov, ktoré môžu viesť k rozdielu medzi fundamentálnou hodnotou a trhovou cenou firmy. V dôsledku toho manažéri nie vždy prijímajú správne rozhodnutia týkajúce sa finančného riadenia firmy a nebudú do úvahy možné chyby investorov a analytikov.

 

Vo vzťahu k vnútorným prekážkam maximalizácia hodnoty firmy vedci a praktici si najviac všímajú na takzvané agentské náklady, alebo náklady agentov (agency costs), vznikajúce v dôsledku rozdielnosti záujmov manažérov (agentov) a vlastníkov alebo akcionárov firmy. Zástancovia riadenia zameraného na zvyšovanie hodnoty firmy, si myslia, že správne rozpracovaný systém kontraktov a vyplácania mzdy môže vyriešiť problém nákladov agentov a prinútiť manažérov vo vlastnom záujme zvyšovať akciovú hodnotu firmy. Avšak behaviorálne náklady môžu byť veľmi veľké a nedajú sa znížiť žiadnym systémom kontraktov a vyplácania miezd, pokiaľ manažéri nesprávne chápu svoje záujmy a činy, ktoré treba urobiť kvôli ich uspokojenia.

 

Čo sa týka vonkajších prekážok maximalizácie hodnoty firmy, trhová cena sa často značne odchyľuje od jej fundamentálnej hodnoty. V takej situácii činy správanie manažérov, zamerané na zvyšovanie hodnoty firmy, vedú k zníženie jej trhovej hodnoty. Finanční manažéri by mali robiť určité korektúry do tradičných metód riadenia, aby brali do úvahy rozdiel medzi hodnotu a trhovou cenou firmy. Zvláštny význam má daná problematika v prípade podnikov, ktoré sú riadené na základe pridanej hodnoty.

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB